REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług firmy M&G GENESIS LTD  z dnia 20/12/2019 r.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep internetowy www.agencjamdust.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

§ 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

§ 6. REKLAMACJA PRODUKTU

§ 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. WZÓR FORMULARZA  REKLAMACJI OD UMOWY

§ 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)